Polityka prywatności ELIASZ – SULIŃSKI Adwokacka Spółka Partnerska

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

Administratorem Państwa danych osobowych jest ELIASZ – SULIŃSKI Adwokacka Spółka Partnerska w Krakowie. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu kontaktu z Państwem i udzielenia odpowiedzi na pytania, w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane osobowe będą przez nas udostępnianie podmiotom trzecim wyłącznie, kiedy będzie to konieczne ze względu na bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych lub z innych prawnie uzasadnionych interesów. Kliknij LINK, by uzyskać więcej o szczegółowych zasadach przetwarzania przez Państwa danych osobowych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polityka prywatności ELIASZ – SULIŃSKI Adwokacka Spółka Partnerska

Poniżej prezentowana polityka prywatności kancelarii ELIASZ – SULIŃSKI Adwokacka Spółka Partnerska (dalej ES) ma zastosowanie do danych osobowych przekazanych nam poprzez stronę internetową www.eliasz-sulinski.pl, jak też danych osobowych pozyskanych przez nas w toku świadczenia przez ES pomocy prawnej, w tym w zawiązku z przygotowaniem, zawieraniem i realizacją umów, a nadto danych osobowych gromadzonych przez ES w procesach rekrutacyjnych.

Zapewniamy, że prywatność naszych kontrahentów jest dla nas ważna i ES dąży do wypracowania wysokiego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Od dnia 25 maja 2018 roku do systemu prawnego RP weszły Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. Polityka prywatności ES jest zgodna z RODO.

Administratorem danych osobowych – czyli podmiotem decydującym o sposobie przetwarzania danych osobowych podmiotu chronionego jest ELIASZ – SULIŃSKI Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie 31-111 Kraków, ul. Piłsudskiego 40/4 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142863.

Adres kontaktowy : ul. Piłsudskiego 40/4, 31-111 Kraków; adres poczty elektronicznej : kanclaria@eliasz-sulinski.pl [dalej ES]

Podmiot podlegający ochronie – osoba fizyczna, której dane osobowe Administrator przetwarza w co najmniej jednym z celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Źródła danych osobowych :

Dane osobowe pochodzą od :

a. osób kontaktujących się bezpośrednio lub przez stronę www.eliasz-sulinski.pl, wysyłające wiadomości na adres pod domeną www.eliasz-sulinski.pl i podających ES swoje dane w trakcie kontaktu osobistego lub telefonicznego, a nawet poprzez przekazanie adwokatom i naszym współpracownikom podczas bezpośrednich spotkań w kancelarii,

b. pracodawcy lub podmiotu reprezentowanego przez osobę podającą swoje dane osobowe, w sytuacji gdy jest to związane z wykonywaniem przez nią obowiązków pracowniczych lub/i zawodowych,

c. podmiotów trzecich, jak portale internetowe, którym przez poszczególne osoby przekazane zostały dane osobowe.

Cel, podstawa i czas przetwarzania przez Administratora danych osobowych.

Dane osobowe będą przez ES przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Dane osobowe wykorzystywane będą w celu :

1/ zawarcia i realizacji umowy o świadczenie pomocy prawnej, w tym prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przez czas przygotowania i trwania umowy;

2/ wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;

3/ zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemu informatycznego;

4/ wykonywania przez ES prawem nałożonych obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym obowiązków sprawozdawczych,  przez czas trwania tych obowiązków, a nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów;

5/ kontaktowania się z osobą podlegającą ochronie w kwestiach związanych z prowadzeniem jej spraw, w zakresie wynikającym z udzielonego ES umocowania;

6/ udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przedstawicielom ES podczas kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub z użyciem innych komunikatorów, a w razie konieczności do ponownego skontaktowania się z osobą zainteresowaną - w celach związanych z  udzieleniem pomocy prawnej, a nie dłużej jednak niż przez okres wymagany właściwymi przepisami dla przechowywania dokumentacji;

7/ podejmowania ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową z daną osobą lub podmiotem przez nią reprezentowanym;

8/ w realizacji prawnie uzasadnionego interesu ES (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), m.in. konieczności kontaktu z organami administracji, sądami i innymi instytucjami oraz osobami (np. biegli), których udział w świadczeniu pomocy prawnej jest celowy i pożyteczny, a także podejmowania obrony interesów majątkowych i niemajątkowych ES przed sądami powszechnymi i organami administracji rządowej i samorządowej;

9/ w zakresie wynikającym z uprzednio udzielonej zgody na przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu jej skutecznego odwołania lub ustania celu, dla jakiego miało miejsce przetwarzanie; ES informuje, że w myśl art. 7 ust. 3 RODO wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie takiej zgody przed jej wycofaniem.

Rodzaje danych osobowych poddane przetwarzaniu.

Rodzaje danych są różne ze względu na źródło ich pozyskania : dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak np. twoje imię i nazwisko, stanowisko i miejsce pracy, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, NIP, adres e-mail;

Odbiorca/adresat danych osobowych.

a. instytucje i urzędy upoważnione na podstawie przepisów prawa,

b. podmioty, którym ES zleca wykonywanie usług związanych z

przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), np. portale internetowe służące zamieszczeniu informacji dotyczącej danego towaru, podmioty administrujące systemami IT,

c. podmioty gospodarcze wykonujące na rzecz ES obsługę administracyjną i księgową,

d. upoważnieni współpracownicy ES oraz podmiotów powiązane, w celu wykonywania nałożonych na nich obowiązków,

e. inni odbiorcy danych – np. sądy, organy administracji, banki, strony postępowań sądowych i administracyjnych.

  Przetwarzania danych osobowych przez ES – zakres uprawnień podmiotów uczestniczących

Osoba nawiązująca kontakt z ES co do zasady nie jest zobligowana do podawania swoich danych osobowych. Anonimowy lub ograniczony zakres informacji osobowych nie będzie jednak pozwalał na kompleksowe świadczenie pomocy prawnej. Dane osobowe niezbędne będą także dla zawarcia i wykonania umów w zakresie świadczenia pomocy prawnej. Konieczne są także w przypadku realizacji obowiązków ciążących na Administratorze na mocy właściwych przepisów.

W przypadkach przetwarzania danych osobowych nie wynikających z przepisów prawa Administrator występuje do osoby podlegającej ochronie o wyrażenie jej zgody na określony sposób wykorzystania/przetwarzania danych osobowych. Zainteresowany może w każdym czasie wycofać zgodę.

Uprawnienia podmiotu ochrony.

Osobie podlegającej ochronie w zakresie przetwarzania jej danych osobowych przysługują uprawnienia:

1/ żądania dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez ES oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);

2/ prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby chronionej, jeśli dane osobowe ES przetwarza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Uprawnienie to nie wyłącza możliwości dalszego przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie, pod warunkiem występowania po stronie ES uzasadnionego powodu;

3/ prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie udzielonej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

4/ w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby chronionej, dysponuje ona prawem jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez ES danych osobowych, dokonanego przed skutecznym cofnięciem zgody.

Organ nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych. Skarga na naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Organem nadzoru w zakresie przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku naruszenia przez ES zasad przetwarzania danych osobowych, osoba, której prawa zostały naruszone posiada uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje.

W razie wątpliwości co do zasad przetwarzania danych osobowych przez ES, osoby zainteresowane mogą uzyskać informację poprzez kontakt wskazany na stronie www.eliasz-sulinski.pl